פרטיות

מדיניות פרטיות

1.  אבטחת מידע ושמירה על פרטיות:

1.1.  הסכמת המשתמש:

1.1.1.  החברה, מאן טו בי , מפעילת האתר, מכבדת את לקוחותיה ואת המשתמשים באתר המופעל על ידה ובבעלותה, שכתובתו: mentobe.net, וכן את המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו.

1.1.2.  המשתמש אינו מחויב למסור את המידע האישי המפורט להלן. הגלישה באתר, פעילות המשתמש בו או מסירת פרטיו, מעידה על הסכמה למדיניות זו ולשימוש במידע אודותיו, בהתאם לכל דין ולאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות”). ככל והמשתמש אינו מסכים למדיניות זו, יש להימנע מהמשך גלישה באתר או ממסירת פרטים ויש לפנות לחברה באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות כמפורט מטה, על-מנת שנוכל לסייע בדרכים חלופיות לשביעות רצון המשתמש.

1.1.3.  מטרת המידע שייאסף אודות המשתמש במסגרת הגלישה באתר, הינה ניהול וייעול השירות והקשר עם לקוחות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, למחקר ולצרכים סטטיסטיים; עיבוד המידע והעברתו בתוך החברה לצורך המטרות המנויות להלן ולרבות דיוור ישיר, ויזום פניות לצורך מימוש מטרות אלו ובכפוף להוראות כל דין.

1.1.4.  ההרשמה לאתר או לפעילות כלשהי של החברה, עשויה לדרוש שימוש במערכת שליחת הודעות באמצעות דואר אלקטרוני (מייל) או מסרונים (SMS, WhatsApp וכדומה), לצורך אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך ניהול ותפעול האתר, פעילות של החברה או גופים הקשורים עימה עסקית או שירותים נלווים או אחרים. לצורך כך מתבקשת הסכמת המשתמש מראש, טרם משלוח הודעות, עדכונים, הטבות או הצעות לפי הצורך.

ידוע למשתמש כי החברה ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר מידע כאמור, בהתאם להסכמה שניתנה בעת ההרשמה או ההצטרפות לאחד או יותר משירותי החברה, לרבות בעניינים שאינם נוגעים לתקנון זה, וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות, לרבות בנוגע לעדכונים והצעות בדבר רכישת שירותים ו/או מוצרים ו/ו מבצעים ו/או קידומי מכירות של החברה, לרבות הודעות מערכת והודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות, מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, הכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ובהתאם להוראות הדין  (להלן: “הפניות“). מובהר כי המשתמש זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממי מבין מאגרי המידע של החברה ו/או של מי מטעמה או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לחברה, תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע. כמו כן מובהר בזה, כי למשתמש שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת הפניות, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות באמצעות פנייה לחברה.

1.1.5.  עוד ידוע למשתמש שמידע שנמסר על ידו כאמור לעיל ולהלן, יכול ויוזן גם במאגר מידע נוסף שהחברה מחזיקה בו (ככל ומחזיקה), המשמש לשירותי דיוור ישיר שלה ושל מי מטעמה – ויכול שהנתונים ישמשו את החברה ו/או מי מטעמה, בכפוף למגבלות הדין והוראות חוק הגנת הפרטיות.

1.1.6.  על המשתמש למסור פרטים מדויקים ואמינים, בשמו ועבורו ולא בשם ו/או בעבור צדדים שלישיים. לחברה אין אחריות באשר לנכונות המידע ולאיכות אמינותו ולא תהיה למשתמש כל טענה בעניין.

1.2.  סוג המידע שאנו אוספים ומטרתו:

1.2.1. מידע זה עשוי לכלול נתוני גלישה, חשיפה או שימוש, בלתי מזוהים, שנשמרים באופן אוטומטי לצרכים סטטיסטיים ואגרגטיביים, לצורך ניהול תקין של האתר והשירותים המוצעים דרכו, תפעולו, פיתוחו וניהולו, שיפור השירות, שיפורים טכנולוגיים, חווית השימוש, הפעלת שירותים נלווים נוספים, שינוי או ביטול תוכן או שירותים קיימים ומטרות נוספות פנימיות, מסחריות וסטטיסטיות, לרבות יצירת קשר עם המשתמש, לצורך מתן שירותים, לצורך שליחה והצגה של תכנים שיווקיים ופרסומיים, לרבות בדרך של הצגת פרסומות מותאמות אישית ברשתות חברתיות; בתוך כך, עשויים להיאסף גם פרטי ספק שירותי האינטרנט של המשתמש, כתובת בפרוטוקול האינטרנט (כתובת(IP, מיקום המכשיר ממנו התבצעה הרשמה, זמני הגישה לשירות ופרטים טכניים נוספים המעידים על אופן הגישה לאתר.

1.2.2. כמו כן, בעת השימוש באתר, ועל מנת שהחברה תוכל להיענות לפניות שיועברו אליה, הלה עשויה לבקש פרטי מידע אישיים, כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, פירוט של תוכן הפנייה, פרטי תשלום, כגון: כרטיס אשראי או כל מידע אחר הקשור בעצם רכישת השירות ו/או העסקה ו/או בהרשמה למועדון הלקוחות של החברה, כל מידע מזהה אודות המשתמש אשר מסר במסגרת ההרשמה באתר וכן כל מידע מזהה אשר ייאסף אודות המשתמש אגב הגלישה באתר, או אגב הצטרפות לקמפיין מסוים או לפעילות כלשהי של החברה.

1.2.3. החברה עושה שימוש בקבצי מידע הנקראים “קוקיס” (Cookies) (או טכנולוגיות דומות) המופעלים באתר. קבצים אלו מסייעים לעקוב אחר העדפות המבקרים ולשפר את חווית השימוש באתר, ועשויים לאסוף פרטי מידע נוספים, כגון זמני כניסה ויציאה מהאתר, אתר האינטרנט שממנו המשתמש הגיע לאתר וכו’, לרבות על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

1.2.4. Cookies הינם קבצים המורדים למכשיר ממנו הנכם גולשים באתר (מחשב, טלפון חכם וכו’) ואשר מאחסנים סוגי מידע שונים על גבי מכשירכם, בכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי לאפשר תפעול תקין ומלא של האתר וכו’. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת cookies ולמחוק cookies.

1.2.5. השירותים עשויים לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג’ – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, AdSense ו/או Doubleclick וגם שימוש בכלים של חברת Facebook.
מידע נוסף על עוגיות אלו תוכל/י למצוא באתר של גוגל בכתובת – https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/ וכן במדיניות העוגיות של פייסבוק בכתובת – https://www.facebook.com/policies/cookies/.

לעיל ולהלן, ביחד “המידע שנאסף” או “המידע”.      

1.3. מסירת מידע לצד שלישי

1.3.1. החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר ולא תעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין רכישה אותה ביקש המשתמש לבצע.

1.3.2. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי, במקרים הבאים: במקרים כמפורט בתקנון זה, על פי חובה שבדין, לתאגידים נוספים של החברה, בהתאם לבקשת משתמש, להפעיל או לרכוש שירותים מצדדים שלישיים דרך החברה, וזאת לשם השלמת התהליך ומתן שירות עבור המשתמש, לנותני שירות של החברה, לרבות לצורך אספקת שירותים, הצעות למוצרים ושירותים קשורים או אחרים ו/או לצורך השלמת פעולה (דוגמת חברת שליחויות, חברת סליקת האשראי וכיו”ב), על מנת לאפשר ו/או לשפר את האתר ואת חווית הגלישה, על מנת להתאימו להעדפות המשתמש, לעקוב אחר אופי והיקף השימוש של הגולשים באתר ולשם הצגת מודעות שיווקיות שעשויות לעניין את המשתמש, לצורך טיפול בדיווחים או בקשות של המשתמש במסגרת האתר או במסגרת השתתפות בפעילות או קמפיין, המחייבת שיתוף פעולה עם נותני שירותים קשורים, במקרה של מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בין המשתמש לבין החברה, על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת או לצורך מניעת ביצוע עבירה, במטרה למנוע פגיעה חמורה במשתמש ו/או ברכושו או בגופו או ברכושו של צד שלישי, במקרה של מיזוג תאגידי עם גוף אחר ו/או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי או מיזוג של מאגרי מידע של החברה, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות מסמך זה, על כל מגבלותיו ותנאיו, בכל מקרה בו תינתן על-ידי המשתמש הסכמה מפורשת לכך.

1.3.3. המידע עשוי להיות מועבר ו/או להישמר מחוץ לגבולות ישראל, בקשר עם המטרות המפורטות לעיל.

1.4. אבטחת המידע

1.4.1. החברה עושה נעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה או חדירה על ידי אנשים וגופים בלתי מוסמכים או מורשים.

1.4.2. על אף האמצעים המתקדמים בהם נוקטת החברה, היא אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה יכולה להתחייב ששרתיה יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע האגור בהם. לפיכך, החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שעלול להיגרם שלא בשליטתה.

1.5.  אתרים של צד שלישי

בנוסף, האתר והאפליקציות של החברה עשויים לכלול קישורים לאתרים מצד שלישי (כגון רשתות חברתיות, אתרי סליקה וכד’). אם המשתמש לוחץ על קישור של צד שלישי הינו עושה זאת על אחריותו בלבד, שכן החברה לא שולטת ואינה אחראית למאפייני אתרים אלה, לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות בהם. גלישת המשתמש באתרים של צד שלישי אינה כפופה למדיניות פרטיות זו. מומלץ לעיין גם במדיניות האתר בו  מבוקש להשתמש.

1.6. זכותך לעיין במידע

1.6.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, המשתמש, או מי מטעמו, רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל החברה באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות להלן.

1.7. שינויים במדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי מסמך זה מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן אוטומטית במסמך ויפורסם באתר. המשך גלישה באתר ו/או קבלת שירות לאחר פרסום ביצוע שינויים כאמור, תעיד על הסכמת המשתמש לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במסמך זה מעת לעת באמצעים שיובאו לידיעת המשתמש.

1.8. יצירת קשר:

1.8.1. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא פנה לשירות הלקוחות בדוא”ל (אימייל)  info@mentobe.net או בטלפון – 050-782-5800.

1.8.2. בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר, ופירוט מדויק של בקשתך. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

נוסח מדיניות הפרטיות כפי המפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
מדיניות הפרטיות עודכנה לאחרונה בתאריך 21.04.2022